اخبار برگزیده
 

هیات محترم نظارت و ارزیابی دانشگاه محقق اردبیلی د رمورخ 15/9/95 از دانشگاه پیام نور واحد سرعین بازدید بعمل آوردند در این بازدید که  آقایان دکتر ضارب نیا ، دکتر برهانی فر ، حاتم زاده و انورزاده حضور داشتند رضایتمندی خود را از نحوه اجرای برنامه های آموزشی، فرهنگی ، دانش آموختگان  و دانشجویی ابراز داشتند 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر